• 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, корпус «І»
 • (057) 702-13-78
 • (057) 702-18-91
 • d_mst@nure.ua

Нонна Євгенівна Кулішова

Кандидат технічних наук, професор кафедри медіасистем і технологій (МСТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

+38 (057) 702-13-78

E-mail: nokuliaux@gmail.com

ORCID iD

ReseachGate

Google Academy

Освіта

1989 - інженер-конструктор-технолог електронно-обчислювальної апаратури, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність - конструювання та виробництво електронно-обчислювальної апаратури (диплом з відзнакою).

1998 - кандидат технічних наук, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.12 - системи автоматизації проектування. Тема дисертації «Математичні моделі приводів в САПР мікроелектроприводу з високою стабільністю швидкості обертання».

2002 - вчене звання старшого наукового співробітника ХНУРЕ, спеціальність 05.13.23 - системи та засоби штучного інтелекту.

2006 - доцент кафедри інженерної та комп'ютерної графіки ХНУРЕ.

2019 - підвищення кваліфікації. Приватне підприємство «Софтвеа Експерт»

Навчальна робота

Лекційні курси: теоретичні основи растрування, оцінка якості поліграфічної продукції, моделі і методи в системах управління кольором, теоретичні основи обробки цифрових зображень, системи управління кольором, теорія цифрових зображень, методи забезпечення якості відтворення кольору.

Наукова робота

Наукові інтереси: методи і алгоритми обробки цифрових зображень, системи управління кольором, нейромережеві і нейро-фаззі методи моделювання.

Науковий керівник кандидата наук Н.С. Гурьевой за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології. Науковий керівник 13 магістрів кваліфікації «Технолог-дослідник (видавничо-поліграфічне виробництво)»: Є.В. Заславської, Ю.В. Рянскої, Т.Д. Лабенко, Ю.С. Ломакіної, А.В. Бельчевої, Н.А. Телеш, О.А. Іваннікової, Д.О. Кучменко, Є.О. Зінгермана, І.В. Балашова, О.С. Свичкарь, Ю.В. Широкової, М.Ю. Нікуліної.

Публікації та патенти

Статті в наукометричних базах: Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Kulishova N.Ye., Bodyanskiy Ye. V., Tkachenko V. Ph. Feature vector generation for the facial expression recognition using neo-fuzzy system // Radio Electronics, Computer Science, Control. 2018. № 3. Рр. 88-96. doi.org/10.15588/1607-3274-2018-3-10
 2. Кулішова Н.Є., Васильєва С.В. Особливості популярних Colorblined friendly додатків // Поліграфічні, мультимедійні та web-технології. Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції (18–22 травня 2021 р.). — Харків: «Друкарня Мадрид», 2021. Т. 1.  – С.73 - 74.
 3. Кулішова Н.Є., Ромащенко Ю.Д. Дослідження завдань для інтерактивного додатку з доповненою реальністю // Поліграфічні, мультимедійні та web-технології. Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції (18–22 травня 2021 р.). — Харків: «Друкарня Мадрид», 2021. Т. 1.  – С.81 - 82.
 4. Кулишова Н.Е., Греценко А.В. Трехмерное моделирование растений для учебника по биологии с дополненной реальностью // XXIV Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті». Зб. матеріалів форуму. Т. 6. – Харків: ХНУРЕ. 2020. – С. 329-330.
 5. Кулішова Н., Бодянський Є., Плісс І., Чала О. Нео-фаззі система та її оптимальне навчання у завданні розпізнавання образів у реальному часі // Міжнар. наук. Симпозіум «Інтелектуальні рішення». Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): праці міжнар. наук.-практ. конф., 15-20 квітня 2019 р.,  Ужгород / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет. – 2019. – С. 106-107.
 6. Кулішова Н. Using the extended multidimensional neo-fuzzy system for corresponding points finding in the problem of visual tracking // Міжнар. наук. симпозіум «Інтелектуальні рішення». Теорія прийняття рішень: праці міжнар. школи-семінару, 15-20 квітня 2019 р.,  Ужгород / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет. – 2019. – С. 61-62.
 7. Y. Bodyanskiy and N. Kulishova, "Multidimensional Neuro-fuzzy System and Fuzzy Coding for a Constant Length Facial Landmark Set Formation," 2021 11th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS), 2021, pp. 166-171, doi: 10.1109/IDAACS53288.2021.9660907.
 8. Ye. Bodyanskiy, N. Kulishova, O.Chala, Neo-Fuzzy System With Special Type Membership Functions Adaptation and Fast Tuning Of Synaptic Weights In Emotion Recognition Task // II International Scientific Symposium «Intelligent Solutions» IntSol-2021, September 28–30, 2021, Kyiv-Uzhhorod, Ukraine – Рр. 158-166
 9. Ye. Bodyanskiy, N. Kulishova, V. Timofeyev. The fast image recognition system based on neuro-fuzzy units and its online learning for data stream mining tasks // Proc. of the 2020 IEEE Third International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP). (Lviv, Ukraine August 21-25, 2020). - Pp.  169-174.
 10. N. Kulishova, A. Paramonov, V. Tkachenko. Real-time automatic video inspection system for piece products marking // Proc. of the 2020 IEEE Third International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP). (Lviv, Ukraine August 21-25, 2020). - Pp.  169-174.
 11. Kulishova N., Suchkova, N. Impact of the Textbooks’ Graphic Design on the Augmented Reality Applications Tracking Ability // Advances in Computer Science for Engineering and Education, 2019. Springer. P. 692-701.https://doi.org/ 10.1007/978-3-319-91008-6_68.
 12. Ye. Bodyanskiy, Yu. Zaychenko, G. Hamidov, N. Kulishova. Multilayer GMDH-neuro-fuzzy System Based on Extended Neo-fuzzy Neurons and Its Learning in Online Facial Expression Recognition // System Research and Information Technologies, № 3, 2020. – Рр. 66-77. DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2020.3.05
 13. Ye. Bodyanskiy, Yu. Zaychenko, N. Kulishova, G. Hamidov. Spline-Orthogonal Extended Neo-Fuzzy Neuron // Proc. of 2019 12th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics (CISP-BMEI 2019) , 19 - 21 October 2019, Huaqiao, Suzhou, China. DOI: 10.1109/CISP-BMEI48845.2019.8965840
 14. N. Kulishova, Ye. Bodyanskiy, I. Pliss. The Extended Generalized Neo-Fuzzy Network and its Online Learning in Image Recognition Problem // Proc. of 2019 10th IEEE Int. Conf. on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS). Sept. 18-21, 2019. - Metz, France. – 2019. Pp. 34-40. DOI: 10.1109/IDAACS.2019.8924367
 15. Кулішова Н.Є., Римаренко Є.Ю. Контроль якості на репроцентрі // Поліграфічні, мультимедійні та web-технології. Матеріали III Міжнародної науково-технічної конференції (17–19 жовтня 2018 р.). — Львів: Українська академія друкарства, 2018. - С. 59 - 61

Видані навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, конспекти лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм

 1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Тривимірне моделювання” для спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія»  [Електронне видання]/ Упоряд. Н.Є. Кулішова, Ж.В. Дейнеко. – Харків: ХНУРЕ, 2018. – 240 c.
 2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи растрування” для студентів усіх форм навчання спеціальності   «Видавництво та поліграфія» / Упоряд. Н.Є. Кулішова. – Харків: ХНУРЕ, 2017. – 42 с.
 3. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни “Обробка відеоінформації” для студентів усіх форм навчання спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія»/ Упоряд. Н.Є.Кулішова – Харків, ХНУРЕ, 2018. – 60 с.
 4. Методичні вказівки з виконання кваліфікаційної роботи здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні для студентів усіх форм навчання спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / Упоряд. Н.Є. Кулішова, В.П. Ткаченко. – Харків: ХНУРЕ, 2020. – 51 c.

Наявність патенту на винахід

 1. Патент України на винахід № 119922. С.М. Потапов, В.Д. Марковський, Н.Є. Кулішова. Спосіб кількісної оцінки рівня світлості та відносної площі експресії маркерів при імуногістохімічному дослідженні тканин. Опубл. 27.08.2019. Бюл. № 16

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

 1. Член Громадської спілки «Українська Асоціація видавців і книгорозповсюджувачів»
 2. Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Компьютерні технології в обробці цифрових зображень та управлінні кольором»

Студентам

Для студентів постійно проводяться різні заходи, які націлені на те, щоб розвивати студентів всебічно. Серед них турніри "Що? Де? Коли?", Проведення виставок, організація творчих ... Детальніше >>

Абітурієнтам

Шановні абітурієнти! Ми раді вітати Вас на сайті кафедри медіасистем і технологій Харківського національного університету радіоелектроніки! Вибір майбутньої професії і навчального закладу, де Ви зможете ... Детальніше >>

Партнери

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Національний університет "Львівська політехніка",
Українська академія друкарства,
Національний технічний університет ... Детальніше >>