• 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, корпус «І»
  • (057) 702-13-78
  • (057) 702-18-91
  • d_mst@nure.ua

Історія кафедри

У далекому 1944 році при Харківському гірничо-індустріальному інституті (реорганізованому пізніше в ХІГМАОТ, а потім в ХІРЕ, ХТУРЕ і, нарешті, в ХНУРЕ) було організовано кафедру «Нарисної геометрії і креслення», яку очолив к.т.н. Куцин Т.І.

1944-й рік, будівля гірничо-індустріального інституту,
після війни (праве крило головного корпусу)

У період з 1945 р. по 1949 р. кафедра, очолювана видатним ученим-геометром Вальцом Г.Б., починає набувати досвіду в геометричній освіті майбутніх інженерів, прищеплюючи студентам навички просторового мислення, виконання і читання креслень.

Значна увага подальшому підвищенню професійного рівня викладачів, їх науковій роботі приділялася професором Підгорним Н.М., відомим у Харкові архітектором, який очолював кафедру 15 років (до 1964 р.).

Підгорний Н.М. є автором проекту реконструкції головного корпусу інституту.

Коллектив кафедры в 70-е годы

Колектив кафедри в 70-і роки

У період від 1964 р. до 1988 р. кафедра під керівництвом професора Кузьміна В.І., а потім професора Гавриша Н.П., вийшла на високий рівень викладання графічних дисциплін. Удосконалюються структури курсів «Нарисна геометрія» і «Технічне креслення», починають широко застосовуватися технічні засоби навчання - навчальне телебачення, кіно- і діафільми, впроваджуються в навчальний процес ЕОМ, а також результати наукових досліджень, аудиторії оснащуються плакатами, моделями, проводяться олімпіади, ведеться велика наукова робота зі студентами.

Коллектив кафедры в начале 80-х годов

Колектив кафедри на початку 80-х років

Науково-методична комісія Мінвузу України в 1977 р. визнала кафедру «Інженерна графіка» ХІРЕ кращою серед вишів м. Харкова з організації навчальної роботи, методичного забезпечення та застосування технічних засобів навчання.

Научно-методическая комиссия Минвуза Украины в 1977 г. признала кафедру «Инженерная графика» ХИРЭ лучшей среди ВУЗов г. Харькова по организации учебной работы, методическому обеспечению и применению технических средств обучения

Великий внесок у становленні кафедри в цей період, а також організацію наукової і навчально-методичної роботи внесли доц. Гольдін І.Д., доц. Каганський І.А., доц. Йозеф Г.І. Під їхнім безпосереднім керівництвом більшість викладачів кафедри вдосконалювали свою педагогічну майстерність.

Коллективом преподавателей в составе Губы Н.И., Чурсина А.М., Дуброва А.А., Слободского Р.Б.

Доцент Гольдін І.Д. очолив наукову роботу, пов'язану з автоматизацією складних графічних робіт. В результаті колективом викладачів у складі Каганського І.А., Феодосьєва Б.В., Дуброва А.А. було створено серію унікальних аффінографів-пантографів, які були впроваджені на виробництві та неодноразово експонувалися на виставках ВДНГ у Москві й Києві, а також на міжнародній виставці в м. Дамаску (Сирія). Ці розробки отримали срібні й бронзові медалі, а їх творці отримали десятки авторських свідоцтв.

Большой вклад в становлении кафедры в этот период, в организацию научной и учебно-методической работы внесли доц. Гольдин И.Д., доц. Каганский И.А., доц. Иозеф Г.И.

Колективом викладачів у складі Гольдіна І.Д., Губи М.І., Чурсіна А.М., Дуброва А.А., Феодосьєва Б.В., було створено ряд електронних планіметрів високої точності, що обробляють великі площі, на які також були отримані авторські свідоцтва.

 1989 р. до кафедри «Інженерна графіка» була приєднана кафедра «Механіки», викладачі якої проф. Романій П.Г., доц. Трунов О.В., доц. Манаков В.П., доц. Сінотін А.М., удосконалюючи викладання дисциплін циклу «Теоретична і прикладна механіка», паралельно включилися у викладання дисциплін циклу «Інженерна графіка».

Від 1988 року до сьогодні кафедру очолює випускник ХІРЕ, професор Ткаченко В.П., який, продовжуючи кращі традиції кафедри, спрямував зусилля на удосконалення навчально-методичної роботи, а також на розвиток наукової роботи на кафедрі в нових галузях таких, як «ГІС-технології», «Комп'ютерні графічні системи».

Кафедра Інженерної графіки починає читати нові курси «Комп'ютерна графіка», «Елементи САПР», «Комп'ютерні графічні системи», «Інженерна та комп'ютерна графіка», у зв'язку з чим у 1989 р. вона була перейменована на кафедру Інженерної та комп'ютерної графіки.

До читання нових курсів долучились доц. Чурсін А.М., доц. Челомбітько В.Ф., доц. Манаков В.П., ст. викл. Азаренков В.І., доц. Кулішова Н.Є., удосконалюючи технічні засоби навчання із застосуванням обчислювальної техніки, розробляючи друковані та електронні підручники, слайд-лекції, комп'ютерні тести та інші матеріали. Розроблені матеріали в даний час широко використовуються, як у денній та заочній, так і в дистанційній формах навчання.

Викладачі кафедри беруть участь у щорічних конкурсах університету «Кращий лектор року». Неодноразово це звання отримував доц. Слободськой Р.Б.

Кафедра «Инженерной и компьютерной графики»

У 1997 р., завдяки ініціативі та зусиллям зав. кафедри проф. Ткаченка В.П., кафедра вийшла на новий рівень своєї роботи – уперше в Східній Україні почала підготовку фахівців для видавничо-поліграфічної галузі і стала однією з профілюючих кафедр університету. На основі спеціаль­но­сті «Технологія автоматизованої обробки текстової й графічної інформа­ції» (ТАОІ), відкритої в ХНУРЕ у 1997 році, і спеціальності «Видавничо-поліграфічна справа» (ВПС), назва якої стала назвою напряму, в 2002 році відкрито спеціальність «Комп'ютеризовані технології і системи видавничо-поліграфічних виробництв» (КТС ВПВ). Випускники спеціальності стали незамінними фахівцями на поліграфічних підприємствах, у друкарнях, видавництвах і рекламних агентствах, рекламних відділах підприємств, маркетингових і торгівельних фірм.

На кафедрі отримують розвиток нові наукові напрями: геометричне моделювання і комп'ютерна графіка; геоінформаційні системи і технології; комп'ютерні технології у видавничо-поліграфічній справі (про роботи в рамках наукових напрямів і практичні результати можна детальніше прочитати на сторінках "Наука" і "Науково-дослідна робота"). Розробляються нові дисципліни "Комп'ютерна графіка", "Інженерна та комп'ютерна графіка", цикл спеціальних дисциплін за спеціальностями напряму «Видавничо-поліграфічна справа».

В 1998, 2000, 2004 й 2006 роках під керівництвом професора Михайленка Всеволода Євдокимовича, на базі кафедри інженерної й комп'ютерної графіки, були організовані й проведені міжнародні науково-практичні конференції "Сучасні проблеми геометричного моделювання". У роботі конференцій брали участь провідні вчені-геометри України: Підгорний Олексій Леонтійович, Найдиш Володимир Михайлович, Сазонов Костянтин Олександрович, Куценко Леонід Миколайович та ін.

З 2002 року згідно наказу ректора ХНУРЕ №120 від 11.12.2002 р. на кафедрі функціонує науково-дослідна та навчальна лабораторія «Геоінформаційні технології та комп’ютерна графіка» (науковий керівник проф. Ткаченко В.П., завідуючий лабораторією доц. Губа М.І.). За останні роки в лабораторії виконано цілий ряд госпдоговірних та держбюджетних робіт, зокрема: “Створення земельно-інформаційної системи м. Чугуєва»; «Розробка земельно-майнової системи м. Енергодара Запорізької області»; «Дослідження та розробка оптимальних процедур передачі кольору в відкритих поліграфічних системах» та ін.

В 2005 році на кафедрі відкрито спеціальність "Технології друкованих видань" (ТДВ) напряму "Видавничо-поліграфічна справа". Випускники цієї спеціальності крім загально-технічної підготовки, одержують знання в області технологій виготовлення різних видів друкарської продукції, устаткування для класичного й цифрового друку, проектування технологічних процесів виготовлення друкованих видань.

На кафедрі плідно працює аспірантура. Наукові керівники: проф. Ткаченко В.П, проф. Кулішова Н.Є., проф. Манаков В.П., проф. Левикін І.В., проф. Єгорова І.М., доц. Григор’єв О.В., доц. Бізюк А.В. та ін.

За останні роки аспірантами та викладачами кафедри захищено 11 кан­дидатських дисертацій.

Налагоджено зв'язки з виробництвом, зокрема, книжковою фабрикою «Глобус», НДІ лазерних технологій, ТОВ Видавництво «Ранок» та ТОВ «Web Ukraine», Харківським поліграфічним ліцеєм, книжковою фабрикою UNISOFT, Краківською філією (Польща) поліграфічного підприємства RR Donelley (США) та іншими підприємствами галузі, де відкрито філії кафедри.

Кафедра веде продуктивне наукове й навчально-методичне співробітництво із профілюючими вузами України й зарубіжжя згідно з укладеними договорами: Московським державним університетом друку (м. Москва, РФ), Північно-Західним інститутом друку університету технологій та дизайну (м. Санкт-Петербург), Видавничо-поліграфічним інститутом НТУУ «КПІ» (м. Київ), Українською академією друкарства (м. Львів), Бергським університетом (м. Вуперталь, Німеччина), Медіауніверситетом м. Штутгарт (Німеччина) та ін. В 2017 році підписано договір про подвійне дипломування з університетом економіки (м. Бидгощ, Польща) за спеціалізацією «Інформаційні технології в медіаіндустрії».

Кафедра представляє ХНУРЕ в міжнародній асоціації вузів (International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts: Technology and Management), які готують фахівців для видавничо-поліграфічної галузі.

З 1 листопада 2011 року кафедру Інженерної та комп’ютерної графіки перейменовано на кафедру медіасистем та технологій (МСТ).

На кафедрі удосконалюються технічні засоби навчання із застосуванням обчислювальної техніки, розробляються друковані й електронні навчальні посібники, слайд-лекції, комп'ютерні тести та інші методичні матеріали, які широко використовуються як у звичайній, так і в дистанційній формі навчання.

В 2011 році, поряд з підготовкою за існуючими спеціальностями КТС ВПВ і ТДВ, кафедра починає підготовку спеціалістів «Технології електронних мультимедійних видань» (ТЕМВ). В рамках спеціальності ТЕМВ кафедра здійснює підготовку фахівців в області WEB-технологій (HTML, JavaScript, PHP) і SEO, технологій розробки мультимедійних інформаційних продуктів, обробки аудіо- та відеоінформації, тривимірного моделювання, анімації, а також реклами.

З 2016 року кафедра МСТ готує бакалаврів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія», та магістрів за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія», за спеціалізаціями: «КТС ВПВ», «ТЕМВ», «ТДВ». Зараз на кафедрі працює 25 викладачів, з них 5 професорів, 8 доцентів, 16 кандидатів наук, 9 працівників навчально-допоміжного складу.

Також з 2016 року кафедра виступає організатором Міжнародної науково-технічної конференції «Поліграфічні, мультимедійні та web-технології».

З 2019 року кафедра медіасистем та технологій співпрацює із Каунаським університетом прикладних наук. Згідно з домовленостями, студенти та викладачі мають можливість реалізації програми подвійних дипломів для бакалаврів обох університетів, спільних наукових досліджень та проведення стажування викладачів і студентів.

Рівень фахівців, підготовлених кафедрою, залишається традиційно високим. Наші випускники, як і раніше, є затребуваними і знаходять собі роботу на підприємствах і в організаціях Харкова та інших міст України і зарубіжжя. Більше того, істотна частина студентів ще під час навчання починають працювати за фахом і залишають університет вже сформованими фахівцями, що мають досвід практичної роботи.

Сьогодні колектив кафедри налаштований на подальшу роботу з освоєння сучасних технологій проектування та виготовлення WEB-систем, друкованих, електронних видань та мультимедійних інформаційних продуктів, ефективну співпрацю з провідними підприємствами галузі, українськими та зарубіжними профільними вишами в справі підготовки кваліфікованих фахівців.

                                              Кафедра МСТ. Історія та сьогодення.

Студентам

Для студентів постійно проводяться різні заходи, які націлені на те, щоб розвивати студентів всебічно. Серед них турніри "Що? Де? Коли?", Проведення виставок, організація творчих ... Детальніше >>

Абітурієнтам

Шановні абітурієнти! Ми раді вітати Вас на сайті кафедри медіасистем і технологій Харківського національного університету радіоелектроніки! Вибір майбутньої професії і навчального закладу, де Ви зможете ... Детальніше >>

Партнери

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Національний університет "Львівська політехніка",
Українська академія друкарства,
Національний технічний університет ... Детальніше >>