• 61166, м. Харків, пр. Науки, 14, корпус «І»
 • (057) 702-13-78
 • (057) 702-18-91
 • d_mst@nure.ua

Ірина Миколаївна Єгорова

Кандидат технічних наук, професор кафедри медіасистем і технологій (МСТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

+38 (057) 702-13-78

e-mail: irinaiegorova@gmail.com, iryna.iegorova@nure.ua

ORCID iD

ResearcherID

Google Academy

Освіта

1975 - інженер-конструктор-технолог електронно-обчислювальної апаратури, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність - конструювання та виробництво електронно-обчислювальної апаратури.

1984 - кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність 05.13.01 - Технічна кібернетика і теорія інформації. Тема дисертації «Алгоритми оцінки достовірності перетворення інформації в системі автоматизації випробувань».

1986 - доцент кафедри КЕОМ

1989 - присвоєно вчене звання доцента

2003 - доцент кафедри ІКГ (МСТ)

2010 - підвищення кваліфікації

2013 - підвищення кваліфікації у галузі Web-аналітики та пошукової оптимізації ТОВ “Тандемвеа”

2019 - підвищення кваліфікації у галузі Web-технологій ТОВ “Праймтім”

Навчальна робота

Лекційні курси: методи і засоби комп'ютерних інформаційних технологій; проектування і розробка WEB-систем, комп'ютерні технології виготовлення реклами, WEB-технології; WEB-аналітика і пошукова оптимізація, засоби і методи комп'ютерного зв'язку в ВПС, механізми пристроїв обчислювальних систем; конструювання і технологія периферійних пристроїв; основи функціонально-вузлового синтезу, обчислювальні системи і мережі.

Дистанційні курси: методи і засоби комп'ютерних інформаційних технологій (частина I, II), проектування та розробка WEB-систем.

Наукова робота

Наукові інтереси: розпізнавання образів, WEB-технології, SEO.

Науковий керівник атестаційних робіт бакалаврів, магістрів спеціальності «Видавництво та поліграфія» (спеціалізація «Технології електронних і мультимедійних видань», ТЕМВ), а також науковий керівник аспірантів.

Публікації та патенти

Статті в наукометричних базах: Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Розробка методики ефективного застосування анімації у WEB/ Єгорова І.М., Коміна М.М.   // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2020. — № 4 (6). —  с.60-64
 2. О применении кривых Безье для улучшения CSS анимации/ И.Н. Егорова, К.Д. Антиперко // Системи обробки інформації. Випуск 2(157). - Харків.-2019.- с.40-44
 3.  Разработка обучающей игры «Web-технологии» / И.Н. Егорова, Л.А.Кочура // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». — Харків : НТУ «ХПІ», 2019. — № 2. —  с.49-53
 4. Об использовании спрайтовой анимации в веб-изданиях / И.Н. Егорова, В.В.Самокиш // Системи обробки інформації. Випуск 3(154). - Харків.-2018.- с.100-104
 5. Исследование возможностей резервного копирования веб-сайтов, созданных на основе WordPress / Егорова И.Н., Гладкая А.А. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2017. –№ 23 (1245) – с.95-99;
 6. Исследование возможностей компонентного подхода при разработке веб-сайтов / Егорова И.Н., Худолей А.Ю. // Системи обробки інформації. Випуск 4(150). - Харків.-2017.- с.76-78;
 7. Разработка методики поисковой оптимизации веб-сайтов / Егорова И.Н., Горелова Р.А. // Системи обробки інформації. Випуск 4(150). - Харків.-2017.- с.73-75;

Нявність патенту

 1. Патент 1- Спосіб семантичної компресії тексту із заданим рівнем стислості / І.М.Єгорова, С.В.Єгоров // Патент України на корисну модель № 82942, МПК (51), G06F 17/21 (2006.01).- опубл. 27.08.2013.- Бюл.№ 16;
 2. Авторське свідоцтво 1 - Комп’ютерна програма «Інформаційна система семантичного анотування тексту» / І.М.Єгорова, С.В.Єгоров // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №51167 від 06.09.2013, Державна служба інтелектуальної власності України

Участь в наукових конференціях

 1. Trends for modern WEB- development / I. Iegorova// Поліграфічні, мультимедійні та web-технології=Print, Multimedia& WEB (PMW-2020): тези доп. V Міжнар. наук.-техн. конф., Україна, м.Київ, 3-6 листоп. 2020р.- с.75-77
 2. Щодо створення графічного інтерфейсу сайтів / І.М. Єгорова, Короткевіч Ю.В.// Матеріали 25-го Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка і молодь в ХХI столітті», том 6.-Харків: ХНУРЕ, 2021.- с.389-390
 3. Чат-бот як засіб комунікації із користувачем / І.М. Єгорова, Сальнікова Т.С. //Матеріали 25-го Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка і молодь в ХХI столітті», том 6.-Харків: ХНУРЕ, 2021.- с.403-404
 4. О выборе эффективной технологии создания анимации для веб-приложений / И.Н. Егорова, Комина М.М..// 24-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке», том 6.-Харьков: ХНУРЭ, 2020.- с.353-354
 5. Математична реалізація чат-ботів / І.М. Єгорова, Трофименко В.Ю. //20 Міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів «Друкарство молоде», секція ІI. Комп’ютеризовані технології і системи видавничо-поліграфічних виробництв.- Київ, КПІ,2020.-с.60-61
 6. О создании сайта-портфолио специальности «Издательско-полиграфическое дело» / И.Н. Егорова, Трофименко В.Ю.//IY Міжнародна науково-технічна конференція «Поліграфічні, мультимедійні і WEB-технології», Матеріали молодіжної школи-семінару, том 2- Харків, ХНУРЕ, 2019.- с.183-184
 7. Стили изобразительного искусства в современном веб-дизайне / И.Н. Егорова, М.М. Комина // IY Міжнародна науково-технічна конференція «Поліграфічні, мультимедійні і WEB-технології», Матеріали молодіжної школи-семінару, том 2- Харків, ХНУРЕ, 2019.- с.140-144;
 8. Разработка прототипа обучающей игры «WEB-технологии» / И.Н. Егорова, Л.А. Кочура //23-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке», том 6.-Харьков: ХНУРЭ, 2019.- с.267-268; 
 9. Нюансы верстки сайтов для мобильных устройств/ И.Н. Егорова, Майборода Д.Е.,// IY Міжнародна науково-технічна конференція «Поліграфічні, мультимедійні і WEB-технології», Матеріали молодіжної школи-семінару, том 2- Харків, ХНУРЕ, 2019.- с.131-132
 10. К вопросу об оптимизации времени CG рисования / И.Н. Егорова, Ковалева Д.Ф.// IY Міжнародна науково-технічна конференція «Поліграфічні, мультимедійні і WEB-технології», Матеріали молодіжної школи-семінару, том 2- Харків, ХНУРЕ, 2019.- с.101-103
 11. О целесообразности использования интерактивных элементов в сайтах / И.Н. Егорова, Лагутенко В.А.//IY Міжнародна науково-технічна конференція «Поліграфічні, мультимедійні і WEB-технології», Матеріали молодіжної школи-семінару, том 2- Харків, ХНУРЕ, 2019.- с.17-18
 12. О сферах использования современных стандартов верстки веб-документов / И.Н. Егорова, Панасенко В.Л.//IY Міжнародна науково-технічна конференція «Поліграфічні, мультимедійні і WEB-технології», том1- Харків, ХНУРЕ, 2019.- с.132-133
 13. Рекомендації щодо підвищення ефективності використання додатку Adobe After Effects / І.М. Єгорова, Трофименко В.Ю. /19 Міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів «Друкарство молоде», секція ІI. Комп’ютеризовані технології і системи видавничо-поліграфічних виробництв.- Київ, КПІ,2019
 14. Особливості використання гри в інтерактивних методах навчання / И.Н. Егорова, Л.О. Кочура // Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерна графіка та розпізнавання зображень»,том 1.- Вінниця, 2018.-с.60-63;
 15. Исследование инструментов создания анимации средствами Crazy Talk Animator / И.Н. Егорова, Самокиш В.В.//22-й Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке», том 6.-Харьков: ХНУРЭ, 2018.- с.440-441

 Видані підручники (навчальні посібники) або монографії 

 1. Єгорова І.М.Проектування та розробка Web-документів: навч. посібник, - Харків: ХНУРЕ, 2018, - 264с., ISBN 978-617-669-261-4

Видані навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, конспекти лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм

 1. Методичні вказівки з виконання кваліфікаційної роботи для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» за освітньою програмою «Видавничо-поліграфічна справа»/ В.П.Ткаченко, А.В.Бізюк,О.В.Вовк, І.М.Єгорова, В.Ф.Челомбітько,//- Харків: ХНУРЕ, 2021. – 68 с.  
 2. Конспект лекцій з дисципліни «Web-технології» для студентів усіх форм навчання спеціальності 186 – Видавництво та поліграфія /  І.М.Єгорова// - Харків: ХНУРЕ, 2021. – 96 с.
 3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «WEB-технології» для студентів усіх форм навчання спеціальності 186- Видавництво та поліграфія /  І.М.Єгорова// -Харків: ХНУРЕ, 2020.- 72с.
 4. Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія». галузі знань 18 «Виробництво та технології» / Упоряд.: В.П.Ткаченко, А.В.Бізюк , Н.Є.Кулішова, І.М.Єгорова.- Харків:ХНУРЕ, 2018.-20с.;
 5. Освітньо-професійна програма ««Технології друкованих видань»» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія». галузі знань 18 «Виробництво та технології»  /Упоряд.: В.П.Ткаченко, А.В.Бізюк , Н.Є.Кулішова, І.М.Єгорова.- Харків:ХНУРЕ, 2018.-19с.;
 6.  Освітньо-професійна програма «Технології електронних мультимедійних видань» другого (магістерського рівня за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія». галузі знань 18 «Виробництво та технології» / Упоряд.: В.П.Ткаченко, А.В.Бізюк , Н.Є.Кулішова, І.М.Єгорова.- Харків:ХНУРЕ, 2018.-19с.;
 7.  Освітньо-наукова програма підготовки другого (магістерського) рівня галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія». /Упоряд.: В.П.Ткаченко, І.М.Єгорова, Н.Є.Кулішова, А.В.Бізюк, В.Ф.Челомбітько.-Харків:ХНУРЕ, 2017.-32с
 8.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «WEB-технології» для студентів усіх форм навчання спеціальності 186 – Видавництво та поліграфія /  І.М.Єгорова// -Харків: ХНУРЕ, 2020.- 40с.
 9.  Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «WEB-технології» для студентів усіх форм навчання спеціальності 186- Видавництво та поліграфія. Частина 2 /  І.М.Єгорова, А.К. Парамонов// -Харків: ХНУРЕ, 2020.- 40с.
 10.  Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «WEB-технології» для студентів усіх форм навчання спеціальності 186- Видавництво та поліграфія /  І.М.Єгорова// -Харків: ХНУРЕ, 2019.- 24с.
 11.  Методичні вказівки до лабораторних робіт  з дисципліни «Web-технології» для студентів усіх форм навчання спеціальності 186 – Видавництво та поліграфія. Частина I /  І.М.Єгорова// -Харків: ХНУРЕ, 2019.- 32с

Керівництво студентом, який зайняв призове місце 

 1. Кочура Л.О., диплом IIступеня за роботу «Дослідження впровадження ігрових методів навчання під час профорієнтаційної роботи кафедри» на відкритому конкурсі наукових робіт з поліграфії і видавничої справи «Молодь і поліграфія», Львів, 2018р.

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях

 1.  Громадська спілка “Українська  асоціація видавців та книгорозповсюджувачів

Студентам

Для студентів постійно проводяться різні заходи, які націлені на те, щоб розвивати студентів всебічно. Серед них турніри "Що? Де? Коли?", Проведення виставок, організація творчих ... Детальніше >>

Абітурієнтам

Шановні абітурієнти! Ми раді вітати Вас на сайті кафедри медіасистем і технологій Харківського національного університету радіоелектроніки! Вибір майбутньої професії і навчального закладу, де Ви зможете ... Детальніше >>

Партнери

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
Національний університет "Львівська політехніка",
Українська академія друкарства,
Національний технічний університет ... Детальніше >>